Avtale med tillitsvalgte om gjennomsnittsberegning av arbeidstid

Brageva AS har inngått en avtale med sine tillitsvalgte angående arbeidstid, som er regulert av arbeidsmiljøloven § 10-5 (2) og tariffavtalen mellom Hovedorganisasjonen Virke og LO/Fagforbundet. Avtalen sikrer at arbeidstiden gjennomsnittsberegnes innenfor visse rammer. Dette betyr i praksis at en assistent kan jobbe inntil 12,5 timer i løpet av 24 timer og inntil 54 timer i løpet av sju dager.

Avtalen gjelder for påfølgende perioder inntil en av partene sier den opp. Det er viktig å merke seg at avtalen er basert på frivillighet fra den enkelte ansatte. Hvis noen har reservasjoner mot å jobbe i henhold til avtalen, må dette meldes skriftlig til den respektive arbeidslederen og din kontaktperson i Bragevas administrasjon. Imidlertid gjelder ikke retten til reservasjon i situasjoner der vedtakseiers liv og helse står i fare.

Adgangen til arbeidstid skal følge de grensene som loven fastsetter. For tiden er de fastsatte grensene 12,5 timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av sju dager. Grensen på 48 timer i løpet av sju dager kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker, men den ukentlige arbeidstiden skal ikke overstige 54 timer i noen individuell uke.

Avtalen innebærer to beregningsperioder for gjennomsnittsberegning av arbeidstid. Den første perioden strekker seg fra 01.08.2023 til 31.12.2023. Den andre perioden og alle påfølgende perioder vil beregnes fra 01.01 til 31.12 hvert år.

Avtalen gjelder for alle nåværende og fremtidige ansatte. Den skal drøftes og eventuelt revideres minst én gang per kalenderår.

Partene har blitt enige om at avtalen trer i kraft fra 01.08.2023. Avtalen er forhandlet frem av Tobias Mitterschifftaler i Brageva AS, og Liv Helene Skjemstad som tillitsvalgt for Fagforbundet.

Har du spørsmål knyttet til avtalen, ta kontakt med rådgiveren din i Bragevas administrasjon.